ROBOTY PORZĄDKOWE

Roboty porządkowe mogą zostać przeprowadzone zarówno przed rozpoczęciem prac ziemnych, jak i po ich zakończeniu. Polegają one głównie na usunięciu elementów utrudniających działalność ludzi i maszyn zmierzającą do celu opisanego w projekcie architektonicznym. Zwykle są nimi darnie, czyli warstwa trawy i innych drobnych roślin pokrywająca działkę. W skład elementów, które powinny zostać usunięte lub odpowiednio rozłożone po zakończeniu prac wchodzi również ziemia roślinna, będąca żyzną warstwą pokrywającą teren działki.

Prace porządkowe mogą obejmować również karczowanie większych roślin porastających nieruchomość gruntową. Stanowią one dużą przeszkodę utrudniającą wjazd koparek na teren budowy oraz przeprowadzenie wszystkich planowanych czynności. Usuwa się je za pomocą specjalnych maszyn, zanim rozpocznie się zdejmowanie darni oraz humusu z powierzchni działki. Przed przystąpieniem do pierwszych prac ziemnych konieczne jest również odprowadzenie wód opadowych występujących na obszarze, na którym mają zostać wykonane wykopy lub usypane skarpy bądź nasypy. Ich obecność mogłaby bowiem znacznie utrudnić roboty i spowodować zapadanie się sprzętu pracującego przy wykopach lub innych działaniach dotyczących ostatecznego ukształtowania terenu.

Roboty porządkowe mogą mieć również miejsce po zakończeniu wszelkich prac na terenie nieruchomości gruntowej. Obejmują one wówczas upewnienie się o tym, że wszystkie składowane darnie i humus zostały wykorzystane lub usunięte, jeśli nie były potrzebne i ich nadmiar zalegał na powierzchni działki. W zakres prac porządkowych po zakończeniu robót ziemnych wchodzi również usunięcie wszelkich pozostałości po ekipie budowlanej oraz elementów, które nie powinny znajdować się na terenie danej nieruchomości gruntowej.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej