WYRÓWNYWANIE WYKOPÓW PRZESTRZENNYCH

Po przeprowadzeniu wszelkich prac związanych z samym powstaniem wykopu przestrzennego konieczne jest jego wyrównanie. Wchodzi ono w zakres robót wykończeniowych, obejmujących takie czynności, jak na przykład ukształtowanie dna wykonanych otworów. Oprócz tego typu działań wyróżnia się także kształtowanie małej architektury, profilowanie nasypów, wyrównywanie skarp oraz układanie ziemi roślinnej oraz darni.

W wyniku użycia dużego i ciężkiego sprzętu na powierzchni gruntu, którego naturalną cechą jest osypywanie się, należy liczyć się z tym, że dno wykonanych wykopów nie będzie do końca równe. Bardzo często może ono być również zasypane drobnymi elementami gleby, która osunęła się w wyniku czynników atmosferycznych, takich jak opady lub wiatr. Kolejną przyczyną takiego stanu rzeczy są również wszelkie prace prowadzone w pobliżu wykopu, wpływające na jego stabilność. Z tego powodu nie należy składować ciężkich przedmiotów w odległości mniejszej niż 60 centymetrów od granic otworu.

Prace wykończeniowe przeprowadza się po wykopaniu wszystkich planowanych otworów za pomocą ciężkiego sprzętu. Wymagają one znacznie większej precyzji niż ta, którą jest w stanie zapewnić koparka, dlatego w większości przypadków są wykonywane ręcznie z użyciem łopat lub innych pomocnych narzędzi. Ich przeprowadzenie pozwala na bezproblemowe umieszczenie rur, przewodów, ław, stóp lub innych obiektów w stworzonym otworze.

Wyrównanie wykopów przestrzennych pozwala na ujednolicenie głębokości ich dna. Sprawia to, że wszystkie przedmioty zainstalowane w otworze znajdą się całościowo na tej samej wysokości i nie dojdzie do nieścisłości pomiędzy zatwierdzonym projektem architektonicznym a stanem rzeczywistym. Taka sytuacja bowiem mogłaby stworzyć konieczność przeprowadzenia poprawek, które wymagałyby kolejnych nakładów finansowych i czasowych.

Strona wykorzystuje pliki cookie. Czytaj więcej